Můj košík (0)

Zavolat
+420 731 332 520
Kontakt
hi@fortuo.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drip it s.r.o.


I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Drip it s.r.o., IČO: 097 15 088  se sídlem Ropice 446, 739 61 Ropice, je společností obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 98085/MSPH, (dále jen „Společnost Drip it“), a podnikající zejména v oblasti výroby a prodeje kvalitního slow-fashion oblečení vytvořeného z jedné z nejsilnějších přírodních látek, konopí.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi Společností Drip it jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „Zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká:

 • akceptací objednávky Zákazníka Společností Drip it;
 • uskutečněním převzetí zboží Zákazníkem v provozovně Společnosti Drip it; nebo
 • uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Společností Drip it.
3. Účinnost těchto Všeobecných obchodních podmínek pro daný závazkový vztah mezi Zákazníkem a Společností Drip it je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v předchozím odstavci.

II. Definice

1. Následující pojmy budou při výkladu a užití těchto podmínek interpretovány následujícím způsobem:

2. „Společnost Drip it“ nebo „Prodávající“ znamená: Obchodní společnost Drip it s.r.o. se sídlem Ropice 446, 739 61 Ropice, vedená u Krajského soudu v Ostravě, C 84003.

3. „Zákazník“ nebo „Kupující“ znamená: osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se Společností Drip it, jehož předmětem je prodej Zboží; 

4. „Zboží“ znamená: hmotné movité věci – zejména, nikoli však výlučně, oblečení a jiné doplňky vyrobené a nabízené Společností Drip it;

5. „Objednávka“ znamená: právní jednání učiněné Zákazníkem vůči Společnost Drip it ohledně koupě Zboží;

6. „Ceník“ znamená: závazný dokument vydávaný Společností Drip it a obsahující ceny nabízeného Zboží a dalších nákladů;

7. „OZ“ znamená: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

8. „Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají: tyto Všeobecné podmínky ve znění rozhodném ke dni uvedeném v čl. I. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek;

9. „Smluvní strana“ znamená: podle povahy věci Zákazníka nebo Společnost Drip it;

10. „Smluvní strany“ znamenají: Zákazník a Společnost Drip it. 


III. Informace o Zboží a cenách

1. Informace o Zboží, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu Prodávajícího dostupném na adrese www.fortuo.cz.

2. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3. V internetovém obchodě Prodávajícího jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání Zboží do jiné země je v rámci webového rozhraní Zákazníkovi vypočtena cena dopravy Zboží do této jiné země, než je Česká republika.

4. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající se Zákazníkem jinak.


IV. Objednávka a její akceptace

1. Objednání Zboží provádí Zákazník prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.fortuo.cz.

2. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Zákazník sám.

3. Zákazník provádí objednávku Zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

4. Při zadávání objednávky si Zákazník vybere Zboží, počet kusů zboží, velikost a barvu Zboží, způsob platby a způsob doručení.

5. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Zákazník odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky Zboží je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil.

6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Společnosti Drip it. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Zákazníka Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu Zákazníka. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Zákazník při objednání Zboží zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky Společnosti Drip it. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícího na e-mailovou adresu Zákazníka.

7. V případě, že některý z požadavků Zákazníka uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Zákazníka o přijetí této nabídky Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

8. Všechny objednávky přijaté Společností Drip it jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není Zákazníkem doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícímu. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Společnosti Drip it uvedený v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání Zboží, není Prodávající povinen dodat Zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o jejím přijetí Zákazníkem na e-mailovou adresu Prodávajícího. 

V. Zákaznický účet

1. Na základě registrace Zákazníka provedené v internetovém obchodě může Zákazník přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Zákazník provádět objednávání Zboží. Zákazník může objednávat Zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Společností Drip it považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Společnost Drip it nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Společnost Drip it může zrušit zákaznický účet Zákazníka, a to zejména v případě, když Zákazník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti Drip it, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. Platební podmínky a dodání Zboží

1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2020011240/5500;
  • bezhotovostně platební kartou;
  • dobírkou v hotovosti při předání Zboží;
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně;
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek spol. Zásilkovna.

  2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

  3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

  5. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním Zboží není zálohou. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  6. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • prostřednictvím zvoleného přepravce na adresu určenou Zákazníkem;
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny určenou Zákazníkem;
  • osobním odběrem v provozovně Prodávajícího.

  7. Volba způsobu dodání Zboží se provádí Zákazníkem v rámci objednání Zboží.

  8. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží jsou uvedeny v objednávce Zákazníka a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  9. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  10. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

  11. Prodávající vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka.

  12. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za Zboží včetně nákladů na jeho dodání, nejdříve však převzetím Zboží.

  13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  VII. Odstoupení od smlouvy

  1. Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

  • ode dne převzetí Zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží.
  3. Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
   • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   • dodávce novin, periodik nebo časopisů,

   dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

   • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku

   4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Zákazník odeslat Prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

   5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Zákazník na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Zákazníkovi bezodkladně přijetí formuláře.

   6. Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

   8. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

   9. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

   10. Zboží musí vrátit Zákazník Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

   11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí Zákazníkovi ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Zákazníkem.

   VIII. Práva z vadného plnění

   1. Prodávající zodpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
    • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
    • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    2. Povinnosti z vadného plnění má Prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

    3. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Zákazník prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Zákazník vadné Zboží užívat.

    4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci těchto Všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Zákazník způsobil.

    5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

    • výměnu za nové Zboží,
    • opravu Zboží,
    • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
    • odstoupení od smlouvy.
    6. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, 
     • pokud má Zboží podstatnou vadu, 
     • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
     • při větším počtu vad Zboží.

     7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

     8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Zákazník nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

     9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Zákazník právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu Zboží nebo odstoupit od smlouvy.

     10. Při uplatnění reklamace je Zákazník povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Zákazník si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

     11. Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

     12. Pokud Prodávající prokáže, že Zákazník před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Zákazníka vyhovět.

     13. Zákazník nemůže reklamovat zlevněné Zboží z důvodu, pro který je dané Zboží zlevněno.

     14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

     15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.

     16. Prodávající písemně informuje Zákazníka o výsledku reklamace. Za písemnou formu se považuje i informování Zákazníka o výsledku reklamace prostřednictvím na Zákazníkem uvedenou emailovou adresu.

     17. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu Zboží sám způsobil.

     18. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Zákazník u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

     19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

     20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

     Doručování

     1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

     2. Zákazník doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Zákazníkovi korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

     Osobní údaje

     1. Všechny informace, které Zákazník při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Zákazník nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Zákazníkovi nebude Prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

     Mimosoudní řešení sporů

     1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

     2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

     3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

     XII. Závěrečná ustanovení

     1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

     2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

     3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

     4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

     5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

     6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

     7. Znění Všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek. Přílohou Všeobecných obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

      

     Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 14. dubna 2021.